Vad säger växterna?

Vi kan lära oss mycket genom att studera naturen. Ofta tas prover på olika vis men bara genom att titta på vad som växer på en plats, hur växterna mår och hur många av olika arter det finns, kan vi få mycket information. Växter har ju olika behov och växer bäst där miljön passar deras behov. Det kan vara att jorden har rätt mängd näring eller sammansättning. Att luften och fukten passar eller andra faktorer. När det växer många av en art eller flera arter som har samma behov så kan man därför dra slutsatsen att just det de växterna behöver också finns på platsen. Det kallas att de är signalarter eller indikatorarter.

Det finns många arter av både växter och djur som är viktiga indikator-/signalarter varav vissa talar om hur luften är, andra talar om hur vattnet mår eller vilka ämnen som finns i marken. En del är lätta att hitta och inventera medan andra är svårare. En del är också en del av ett system som indikerar något och är i sig själv inte beroende av det specifika förhållandet den vittnar om. Ett exempel på detta är en del sorters fjärilar. De är beroende av vissa sorters växter som i sin tur är beroende av en kalkrik miljö. Fjärilarna själv är alltså inte beroende av kalk, men om man hittar ett mångfald av de fjärilarna, så betyder det ändå att miljön är kalkrik.

Växter som trivs när det finns mycket kväve i marken

Om man ser många av dessa arterna så kan man utgå från att det finns mycket kväve i marken. Dessa växterna behöver mycket kväve och konkurrerar ofta ut växter som inte har samma behov.

Växter som berättar att det funnits granskog länge.

Rosenticka, ullticka och Vedticka är en svampar som växer på granar. Samtliga tre arter indikerar att det funnits granskog på platsen länge. Att den inte har kalhuggits.

Lavar

Lavar är en symbios mellan svamp och alg. Det innebär att dom lever tillsammans och drar nytta av varandra men är fortfarande två växter, trots att de ser ut som en enhetligt.

För att symbiosen mellan svamp och alg ska fungera så krävs det ofta att luftkvaliteten är bra. Detta är några av de arter av lavar som behöver bra luft och därför indikerar detsamma.

Det finns dock också lavar som inte behöver så god luftkvalitet och som därför lätt kan konkurrera ut mer känsliga arter när det finns mer föroreningar i luften. Här är några av dem.

Det finns även en del lavar som gynnas av mycket kväve i luften.