Södra Östersjöns Vattendistrikt

Ett vattendistrikt är ett område som är indelat efter hur vattnet i området rör sig. Vattendistrikten har inget att göra med kommungränser eller andra administrativa gränser. Vad man utgår ifrån är istället avrinning. Inom vårt distrikt, Södra östersjöns Vattendistrikt rör sig vattnet på ett vis som gör att det når ut i Södra Östersjön, vilket också innebär att allt som påverkar vattnet inom Södra Östersjöns vattendistrikt, påverkar också vattnet i Södra Östersjön.

Inom varje distrikt så är en Länsstyrelse utsedd att vara Vattenmyndighet och därmed ansvara för sitt vattendistrikt. I Södra östersjöns vattendistrikt är det Kalmar Länsstyrelse som har fått detta viktiga uppdrag.

Vattenmyndigheterna i de olika distriken samarbetar för att ta fram de bästa vägledningarna, åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna, men dessa är även lokala då det inte är samma åtgärder som behöver i de olika distrikten.

10 län och 91 kommuner är med i Södra östersjöns vattendistrikt och ytan är uppdelad precis som distrikten, efter avrinningsområde, inte efter administrativa gränser.

Det finns 30 huvudavrinningsområde i olika storlek och inom distriktet finns ca 35% av Sveriges åkermark och hälften av Sveriges betesmark. Detta utgör många utmaningar som skiljer sig från vattendistrikt med andra förutsättningar och utmaningar. Vättern, som är Sveriges näst största sjö finns i distriktet som innehåller 478 sjöar, 968 vattendrag, 177 kustvatten och 580 grundvatten.

Jordbrukslandskapet innebär att det behövs mycket vatten för matproduktion men också att mycket näring och bekämpningsmedel når vattnet.

Vart sjätte år tar Vattenmyndigheten fram en ny förvaltningsplan och ett nytt åtgärdsprogram. Förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet är uppbyggda för att vi ska nå de nationella miljömålen liksom för att leva upp till Agenda 2030.

Var kommer vattendragsförbund och Vattenråden in?

Som ovan nämnt så delas vattendistrikten in i avrinningsområde. De största avrinningsområdena i Södra östersjöns distrikt är Motala Ström, Emån och Helgeå. Motala ströms avrinningsområde är 15 465 km2 stort. Segeåns avrinningsområde är 335km2 stort. Så i jämförelse är det ett litet område men ändå ryms et 7 kommuner i Segeåns avrinningsområde, och det innebär att vattnet från delar av 7 kommuner påverkar vattnet i Segeån, som sen påverkar vattnet i Södra Östersjön.

I vårt arbete med att förbättra Segeåns ekologiska och kemiska status, utgår vi ifrån vad Vattenmyndigheten har bestämt i sitt åtgärdsprogram och i förvaltningsplanen. Utifrån det undersöker vi vilka möjligheter som finns för just Segeån, tar fram våra egna åtgärdsplaner, som är möjliga, lämpliga och stämmer med åtgärdsplanen. Vi söker medel för att genomföra åtgärderna och om vi får medel så genomför vi åtgärderna. Vilka åtgärder vi jobbar med och har jobbat med tidigare kan du läsa om

här och här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *