Pågående projekt

Vi har allting många projekt igång. Här kan du läsa lite mer om vad vad vi jobbar med just nu. En del av projekten drivs av kansliet, bestående av en projektledare och en projektsekreterare. En del av projekten sköter vår konsult, Ekologigruppen, åt oss.

Exkursioner med allmänheten.

Vi bjuder ut allmänheten att lära sig mer om Segeån och om vem som lever i och omkring ån. Med hjälp av olika guider kan man t ex få se hur elfiske går till eller lära sig mer om grodor.

Informationsskyltar vid Sege-stråket

Informationsskyltar är ett bra sätt att sprida kunskap och väcka intresse. Inom Segeå-projektet har vi redan satt upp ett antal skyltar i närheten av flera våtmarker. Nu är det fler skyltar på gång med mer information.

Dammar och våtmarker

Arbetet med att anlägga nya dammar och våtmarker, är det Segeå-projektet är mest känt för. Det är ett viktigt arbete som vi ständigt jobbar för att kunna fortsätta med. Om du är intresserad av att ha en våtmark så läs mer om hur du kan bli en del av Segeå-projektet här.

Reglerbar dränering

Genom att anlägga speciella dämningsbrunnar, kan markägare reglera grundvattennivån. Det innebär att man kan minska mängden vatten som rinner ut från fältet vilket i sin tur minskar näringsläckage. Rätt läge och förutsättningar är dock nödvändigt för att åtgärden ska fungera.

Avfasning, meandring och tvåstegsdiken

Segeåns form och utrymme är starkt påverkat av människan och anpassat efter människans behov av plats. Men den onaturliga form som ån idag har, på många platser, påverkar också dess naturliga återhämtningsförmåga. Genom att återställa formen till en mer naturlig sådan, förbättrar vi också åns potential att nå god ekologisk status, samtidigt som vi minskar risken för både uttorkning och översvämning.

Slamvassbäddar, ett samarbete med Svedalas VA-enhet

Svedalas reningsverk hade ett antal slamvassbäddar vars ursprungliga syfte inte fungerade. I detta projektet så har man arbetat med att göra om dem så att de istället ska fungera som flödesutjämning vid bräddning av delvis orenat vatten.

Almåsa

Detta är ett två delat projekt som vi gör i samarbete med Malmö Stad. Projektet går ut på att anlägga nya våtmarker vid Almåsa Fritidsby. Vid projektets slut kommer vi att ha anlagt totalt 2 nya våtmarker, rensat och fördjupat tre våtmarker samt förbättrat en. Förutom miljönytta, bidrar detta till rekreation i ett redan mycket trevligt område.

Restaurering av dammar och våtmarker

Historiskt sett har vatten fått ta mycket mer yta i anspråk. Sen har människan anpassat och tagit ytan i anspråk. Därför finns det många ställe där det har funnits en våtmark och vi söker efter de platser där dessa är lämpliga att restaurera.

Bevattningsvåtmarker

Beroende på utformning kan våtmarker ha olika syfte. I detta projekt vill vi anlägga en kombinationsdamm. Förutom att bidra till näringsretetion och biologisk mångfald så ska den även kunna användas för bevattning.

Fosfordammar

Fosfordammar är något mindre än våtmarker som syftar till att rena både kväve och fosfor, men dom är lika viktiga. Är du markägare och önskar en damm men inte har så mycket ledig yta? Hör av dig till oss. Kanske är din mark lämpad för en fosfordamm. Läs mer om hur du kan bli en del av Segeå-projektet här.

Skyltar i uteklassrummet

För att vårt fina uteklassrum vid aggarpsvallen i Svedala, ska komma till så mycket nytta som möjligt, så vill vi att informationsmaterial ska finnas tillgängligt både på nätet och på plats. Därför kommer informationsskylt att sättas på plats med information om platsen, projektet och förslag på vad man kan göra där.

Almåsa SNF vandringar

Under våren planerar vi att genomföra guidade vandringar där vi tittar på de nya och de rensade dammarna vid Almåsa.