Pågående projekt

Vi har allting många projekt igång. Här kan du läsa lite mer om vad vad vi jobbar med just nu. En del av projekten drivs av kansliet, bestående av en projektledare och två projektsekreterare. En del av projekten sköter våra konsulter åt oss.

Exkursioner med allmänheten

Vi bjuder ut allmänheten att lära sig mer om Segeån och om vem som lever i och omkring ån. Med hjälp av olika guider kan man t ex få se hur elfiske går till eller lära sig mer om grodor.

Uppföljningsprojektet

Sedan Segeå-projektet startade har vi anlagt många våtmarker och dammar. Nu genomför vi en uppföljning av dessa genom återbesök. Vi besöker våtmarker och dammar för att fotografera med drönare och även diskutera med markägare eller arrendatorer vilka effekter de sett att våtmarken eller dammen haft.

Dammar och våtmarker

Arbetet med att anlägga nya dammar och våtmarker, är det Segeå-projektet är mest känt för. Det är ett viktigt arbete som vi ständigt jobbar för att kunna fortsätta med. Om du är intresserad av att ha en våtmark så läs mer om hur du kan bli en del av Segeå-projektet här.

Reglerbar dränering

Genom att anlägga speciella dämningsbrunnar, kan markägare reglera grundvattennivån. Det innebär att man kan minska mängden vatten som rinner ut från fältet vilket i sin tur minskar näringsläckage. Rätt läge och förutsättningar är dock nödvändigt för att åtgärden ska fungera.

Avfasning, meandring och tvåstegsdiken

Segeåns form och utrymme är starkt påverkat av människan och anpassat efter människans behov av plats. Men den onaturliga form som ån idag har, på många platser, påverkar också dess naturliga återhämtningsförmåga. Genom att återställa formen till en mer naturlig sådan, förbättrar vi också åns potential att nå god ekologisk status, samtidigt som vi minskar risken för både uttorkning och översvämning.

Restaurering av dammar och våtmarker

Historiskt sett har vatten fått ta mycket mer yta i anspråk. Sen har människan anpassat och tagit ytan i anspråk. Därför finns det många ställe där det har funnits en våtmark och vi söker efter de platser där dessa är lämpliga att restaurera.

Fosfordammar

Fosfordammar är något mindre än våtmarker som syftar till att rena både kväve och fosfor, men dom är lika viktiga. Är du markägare och önskar en damm men inte har så mycket ledig yta? Hör av dig till oss. Kanske är din mark lämpad för en fosfordamm. Läs mer om hur du kan bli en del av Segeå-projektet här.