Om Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Vattendragsförbundet

Segeåns Vattendragsförbund bildades den 22 januari 1988, med representanter från kommuner, företag, diknings-företag och markägre. Vattendragsförbundets arbete har sedan starten varit att:

  • Övervaka vården och utnyttjandet av vattensystemet
  • Vara kontakt- och rådgivande organ
  • Ta initiativ till planering och åtgärder i avrinningsområdet

Vid årsskiftet 2009/2010 ombildades Vattendragsförbundet till Vattenråd i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Segeåns Vattenråd

Vid årsskiftet 2009/2010 ombildades Vattendragsförbundet till Vattenråd i samband med införandet av ramdirektiv för vatten.

​Segeåns Vattenråd består av medlemmar från kommuner, industrier och dikningsföretag med verksamhet i avrinningsområdet. I vattenrådet arbetar Christel Strömsholm Trulsson som projektledare, Anna Hansson och Tove Haugland som projektsekreterare och Sabina Rydén som administratör.

Medlemmar 2020

Burlövs kommun, Lunds kommun, Malmö Stad, Staffanstorps kommun, Svedala kommun, Vellinge kommun, Trelleborgs kommun,Swedavia, Akzo Nobel Decorative Coating AB, Kronoslätts Företagspark AB, Nordic Sugar AB, Sandvik AB, Malmö Mejerier AB, SYSAV, samt följande dikningsföretag; Segeå-Torrebergabäcken 1889-91, Segeå 1895, Segeå 1929, Segeå 1951 och Nedre Segeån 1977.

Styrelseledamöter 2020

Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Sara Ripa, Svedala kommun och vice ordförande är Martin von Gertten, Vellinge kommun.

Segeå-projektet:

Ett samarbetsprojekt

Segeåprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner. Samarbetet vilar på ett samarbetsavtal mellan kommunerna.

Projektet skall främst arbeta med konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i vattendrag och sjöar och för att öka den biologiska mångfalden och den allemansrättsliga arealen inom Sege å och Alnarpsåns avrinningsområden. Segeå-projektets första 6 etapper har genomförts mellan 2000 och 2021. Sedan 2022 pågår etapp 7 som avslutas i december 2024.