Nr 71, Dammar vid Kvissle, Östra Kattarp 180:28, 180:29

Fastighet: Östra Kattarp 180:28, 180:29 Kommun: Malmö Dammyta: 1,4 ha Vattenvolym (max): 13 000 m3 Djup (max): 1,1 m Tillrinningsområde: 60 ha Schaktmassor: 6 400 m3 Anläggningskostnad: 403 500 kr Läge: 1 km Ö. Östra Kattarp Färdig: 2005-11-17 Tidigare markanv: Betesmark + igenväxt damm                    


Beskrivning:
Två dammar har anlagts i ett kulvertsystem innan utloppet i Sege å. Den södra dammen har tidigare (på kartor från 40-talet) haft en öppen vattenspegel, men var innnan urgrävningen 2005 igenväxt. Dammen har schaktats ur och en munkbrunn har satts vid utloppet vilket möjliggör reglering av vattenståndet. Den norra dammen har grävts ur i en blöt hästhage. Delar av ett öppet dike har införlivats i dammen och en vall med en munkbrunn har anlagts vid utloppet. Dammområdet har stängslats och betas idag. Flygfotot från 3/5 2007 visar den östra dammen.

Genomförda undersökningar:

Länk till artportalen (fåglar) – lokalinformation
Länk till artportalen (fåglar) – artlista