Nr 68, Dammar vid Kölnans fritidsby, Östra Kattarp 180:33 m. fl

Fastighet: Östra Kattarp 180:33 m fl Kommun: Malmö Dammyta: 1,0 ha Vattenvolym (max): 7 600 m3 Djup (max): 1,2 m Tillrinningsområde: 30 ha Schaktmassor: 7 300 m3 Anläggningskostnad: 328 695 kr Läge: Segeå Ö. Kölnans fritidsby Färdig: 2005-09-16 Tidigare markanv: Ohävdad öppen mark                    

Beskrivning:
Tre dammar har anlagts längs Sege å öster om Kölnans fritidsby. Två av dammarna ligger i direkt anslutning till en cykelväg (utflyktsstigen Malmö – Torup/Bokskogen på gamla banvallen). Den tredje dammen ligger ca 400 m norr om banvallen och helt nära den på andra sidan Sege å (i Svedala kommun) belägna dammen (se nr 68 Bjärshög). Uppgifterna ovan gäller för alla tre dammarna, undantaget djup som gäller för den största dammen vilken även ses på fotografiet nedan. Ytterligare en planerad damm har utgått pga arkeologiska fynd. Längs banvallen har bärande buskar planterats. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar:

Länk till artportalen (fåglar) – lokalinformation
Länk till artportalen (fåglar) – artlista