Nr 5, Damm vid Bosarp 1:36

Fastighet: Bosarp 1:36 Kommun: Svedala Dammyta: 0,9 ha Vattenvolym (max): 5 000 m3 Djup (max): 1,2 m Tillrinningsområde: 100 ha Schaktmassor: 5 400 m3 Anläggningskostnad: 410 000 kr Läge: 3 km V. Svedala Färdig: 2006-09-08 Tidigare markanv: Trädad mark, Befintlig damm


Beskrivning:
En befintlig kulvert har tidigare mynnat direkt i Sege å. Kulverten har letts om och vattnet rinner idag via en befintlig damm till en nyanlagd damm på låglänt mark invid Segeå. Ytterligare en befintlig damm har inlemmats i dammen, vilket har lett till att vattnet idag ges en betydligt större uppehållstid i en total dammyta på ca 1 hektar, innan det når ut i Segeå. I utloppet reglerar en nivåbrunn vattenståndet i dammen. Dammområdet gränsar till Sege å. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar: