Nr 41, Västra kärrstorp 4:13, småvatten

Fastighet: V Kärrstorp 4:13 Kommun: Svedala Dammyta: 0,5 ha Vattenvolym (max): 4 000 m3 Djup (max): 1,2 m Tillrinningsområde: 40 ha Schaktmassor: 3 000 m3 Anläggningskostnad: 69 000 kr Läge: 1,4 km N kyrkan V Kärrstorp Färdig: 2005-10-20 Tidigare markanv: Ohävdad öppen mark


Beskrivning:
Dammen har skapats genom att vidga och rensa ett befintligt småvatten. Dräneringsvatten från cirka 40 hektar åkermark har letts in i dammen. I tillrinningsområdet finns flera enskilda avlopp, vars vatten efter passage genom reningsanläggning med filterbädd, också rinner till dammen. Kantzonerna runt dammen kommer eventuellt att betas. Dammen utgör leklokal för ätlig groda.

Genomförda undersökningar: