Nr 4, Damm vid Aggarp 3:30

Fastighet: Aggarp 3:30 Kommun: Svedala Dammyta: 0,9 ha Vattenvolym (max): 13 000 m3 Djup (max): 2,0 m Tillrinningsområde: 0 ha Schaktmassor: 8 000 m3 Anläggningskostnad: 398 000 kr Läge: 1 km v. Aggarps by Färdig: 2002-10-14 Tidigare markanv: Betesmark/Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
Dammen har anlagts på låglänt och tidvis mycket fuktig mark i anslutning till den huvudsakligen kulverterade ”Sjuspännegropen”. Ett delflöde av bäcken leds in i dammen som även mottar vatten från två dräneringar från öster. Flöde och vattennivå regleras med brädsättar vid in- och utlopp. En befintlig damm med en ö har inkorporerats i den nya dammen. Området betas. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar: