Nr 28, Torreberga Ängar, torreberga 1:2

Fastighet: Torreberga 1:2 Kommun: Staffanstorp Dammyta: 2,5 ha Vattenvolym (max): 19 900 m3 Djup (max): 1,0 m Tillrinningsområde: 100 ha Schaktmassor: 17 800 m3 Anläggningskostnad: 1 102 000 kr Läge: Torreberga Ängar Färdig: 2003-02-24 Tidigare markanv: Energiskog                    

Beskrivning:
Tre dammar har anlagts i östra delen av Torreberga Ängar. Den västra, som syns på bilden, har anlagts på betesmark. Denna damm mottar vatten från ett kulvertsystem från norr. Utflödet leds via en utloppsbrunn till ett dike som slutligen mynnar i Torrebergabäcken. I öster har två dammar anlagts på före detta energiskog, vilken omställts till betesmark. Här leds vatten in från flera kulvertsystem. Via reglerbara dämmen leds vattnet till dikessystem som mynnar i Torrebergabäcken. Dammområdena betas.

Genomförda undersökningar: