Nr 26B, Damm vid Länsmansgården Lyngby4:7

Fastighet: Lyngby 4:7 Kommun: Lund Dammyta: 1,0 ha Vattenvolym (max): 8 000 m3 Djup (max): 1,0 m Tillrinningsområde: 300 ha Schaktmassor: 7 000 m3 Anläggningskostnad: 295 000 kr Läge: 1,5 km nordväst om Lyngby kyrka Färdig: 2009-08-11 Tidigare markanv: Åkermark                    


Beskrivning:
En damm har grävts ur i en svårodlad svacka på åkermark. Vatten från ett dike som avvattnar ca 180 ha åkermark har letts in i dammen. Högflöden kan ledas förbi våtmarken och genomflödet genom dammen styrs av kapaciteten över en fast överlfallskant i en utloppsbrunn.

Genomförda undersökningar: