Nr 24, Djurslöv 12:1

Fastighet: Djurslöv 12:1 Kommun: Staffanstorp Dammyta: 0,8 ha Vattenvolym (max): 3 200 m3 Djup (max): 0,8 m Tillrinningsområde: 300 ha Schaktmassor: 6 000 m3 Anläggningskostnad: 320 000 kr Läge: Väster om Djurslövs by Färdig: 2003-02-24 Tidigare markanv: Åker                    


Beskrivning:
Ett låglänt och fuktigt område mellan Kolböra mosse och Sege å har omskapats tll damm och betesmark. Tidigre fanns en pump som tidvis pumpade ut och dränerade marken i hela området. Idag finns en vattenspegel vars nivå kan regleras med brädsättar i utloppet. Den nyanlagda dammen syns i övre vänstra delan av bilden. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar:

Länk till artportalen (fåglar) – lokalinformation
Länk till artportalen (fåglar) – artlista