Nr 17, Damm vid Ebbarp 1:1, 2:1

Fastighet: Ebbarp 1:1, 2:1 Kommun: Svedala Dammyta: 2,5 ha Vattenvolym (max): 11 000 m3 Djup (max): 0,8 m Tillrinningsområde: 230 ha Schaktmassor: 11 000 m3 Anläggningskostnad: 1 009 610 kr Läge: Söder om Sege å vid Almåsa fritidsby Färdig: 2008-06-17 Tidigare markanv: Ohävdad öppen mark


Beskrivning:
Två dammar har anlagts genom schaktning och dämning öster om Sege å. Dammen i söder försörjs med vatten från en kulvert som avvattnar ett ca 90 hektar stort område med åker. Den mer nordligt belägna dammen tillförs vatten från ett dike som avvattnar ett jordbruksområde på cirka 280 hektar. Båda dammarna har utlopp via kupolsilsbrunnar. Möjligheter att sänka av vattennivåerna finns genom särskilda avtappningsrör. Skötseln kring dammarna, med avslagning av vegetation, anpassas till de viltvårdsintressen som finns i området.

Genomförda undersökningar: