Målsättningar

Målsättningen för åtgärdsarbetet inom Segeåprojektet är att öka vattenmagasinerings -förmågan i landskapet, öka den biologiska mångfalden samt öka den allemansrättsliga arealen. Åtgärderna skall också reducera mängden kväve och fosfor i vattenmiljöerna. Till starten för etapp 4 har övergripande målsättningar för det fortsatta arbetet tagits fram i Handlingsprogram för Segeåprojektet 2010 - 2021. Segeåprojektets innehåll bör anpassas till riktlinjer från vattenmyndigheten. Man bör tidigt i projektet upprätta en plan, eller ett delåtgärdsprogram för Segeåns vattenförekomster. Denna måste harmoniera med åtgärder som påbjuds och finansiering som erbjuds.

Segeåprojektet föreslås arbeta med:

  • Åtgärder för alla tänkbara ytvattenrelaterade miljöproblem i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden.
  • Åtgärder för minskande transporter av övergödande ämnen från Sege å och Alnarpsån till Öresund
  • Målet god ekologisk status i Segeåns och Alnarpsåns vattenförekomster 2015
  • Ökad biologisk mångfald med anknytning till vatten i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområde
  • Ökad areal av vattennära rekreationsområden nära tätorterna

Åtgärder för att minska övergödning

Förslag till målsättning: 50 hektar våtmarker skall anläggas i Segeåns avrinningsområde under etapp 4 - 6, 2010 - 2021. Segeåprojektet föreslås att arbeta med andra tänkbara åtgärder för att minska närsalttransporten och minska belastningen på Öresund samt sjöar och vattendrag i Segeåns avrinningsområde. Exempel på åtgärder är: · restaurering av vattendragens hydrologi/morfologi · åtgärder för att minska erosion · alternativa reningsanläggningar, kvävemur, kalkdiken · reglerad dränering · verka för ökad andel träda/skyddszoner/fånggrödor i åkerlandskapet

Naturvård - biologisk mångfald

Segeåprojektet föreslås arbeta med vattenrelaterade naturvårdsåtgärder i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden. Nyanläggning av dammar och våtmarker är en typ av sådan åtgärd, liksom restaurering av sjöar, vattendrag, våtmarker, mossar, rikkärr och andra småbiotoper. Andra åtgärder med inriktning mot vattenmiljön är meandring av vattendrag, avfasning av branta vattendrags-slänter, höjning av vattendragens bottennivåer, restaurering av bottnar, uppbrytning av kulvertar och plantering av träd- eller buskridåer längs vattendrag. Även åtgärder riktade mot speciella organismgrupper är tänkbara, tex våtmarksfåglar (stork, rödspov, kärrsnäppa etc).

Rekreation

Segeåprojektet föreslås arbeta med att öka och utveckla närnaturen i tätortsnära områden. Åtgärderna kan vara att med promenadstigar knyta samman tätorter eller hållplatser för allmänna kommunikationer med natur och på så sätt öka tillgängligheten till attraktiva områden. Skyddszoner längs vattendrag och s k beträdor är andra åtgärder som kan ge allmänheten lättare tillträde till vattenmiljöer i åkerlandskapet. Åtgärder kan också inriktas på att öka naturupplevelsen i områden som redan nyttjas för rekreation, genom restaurering av vattenbiotoper eller skapande av nya landskapselement. I arbetet med att främja rekreation och friluftsliv föreslås även att olika åtgärder vidtas för att underlätta tillgängligheten till natur och vattenmiljöerna för funktionshindrade.

Dagvatten

Segeåprojektet föreslås inta en aktiv roll i arbetet med att skapa en naturlig hantering av dagvatten. Detta arbete kan innefatta åtgärder som dämpar höga vattenflöden eller som möjliggör en rening av vattnet innan det når Sege å med tillflöden. I första hand ligger detta ansvar på kommunens VA-avdelningar, men ökad kommunikation om vattenfrågorna i ett framtida vattenråd bör ge förutsättningar för förbättrad samordning. Under tidigare etapper har visst samarbete mellan Segeåprojektet och kommunernas VA-avdelningar varit fruktbar. Många gånger leds både dagvatten och dräneringsvatten till samma våtmarksanläggning.

Flödesvariationer

Både höga och låga flöden i ett vattendrag kan innebära problem för såväl flora och fauna som lantbrukare och tätortsinvånare. När det gäller översvämningar är ovan nämnda åtgärder för dagvatten en del i arbetet för att minska problemen. Det finns flera anledningar till att översvämningarna blir svårare. Till de större hör klimatförändringar och ökningen av hårdgjorda ytor i landskapet. Möjligheterna för Segeåprojektet att arbeta med åtgärder annat än i mycket liten skala är små. Restaurering av naturliga strandnära våtmarksområden är en möjlig åtgärd. Bevattning är ett problem som kan bidra till mycket låga flöden i Sege å med tillflöden sommartid. Anläggning av bevattningsdammar är en åtgärd som kan förbättra situationen. Förslaget om reglering av Segeåns flöde för bevattning genom magasinering i Börringesjön bör följas upp.

Åtgärdsarbetets omfattning redovisas i sin helhet i rapporten Handlingsprogram för vatten- och landskapsvårdande åtgärder i Sege å och Handlingsprogram för Segeåprojektet 2010 - 2021.

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg