Leta groddjur i vår

På våren söker sig groddjuren till lämpliga dammar eller andra vattensamlingar för att para sig och lägga rom. Vi kan i och med detta beteende enkelt bevaka groddjuren och rapportera in hur många vi ser.

Det finns 8500 olika groddjur i världen. Av dessa finns 13 arter i Sverige; två salamandrar, tre paddor och åtta grodor. Samtliga arter är fridlysta och fem av dem är rödlistade.

Orsakerna till groddjurens dåliga status är flera, men störst påverkan har igenväxning som gör att livsmiljöerna får sämre kvalitet och dessutom förstörs eller försvinner vid exploateringar. Konkurrens mellan groddjuren gör också att svagare arter trängs undan.

Du behövs för att leta grodor och delta i medborgarforskning!

Så här gör du

  • Börja med att skapa ett konto på Artportalen.
  • Välj ut en eller flera lämpliga lokaler för inventering och döp dem i Artportalen. Det är viktigt att döpa lokalen för att det ska vara enkelt att hitta flera observationer från samma lokal.
  • Bestäm hur du vill inventera lokalen, till exempel genom att gå en slinga eller stå på en och samma plats, gå runt hela lokalen eller söka noggrant under en viss tid. Beskriv din metod i kommentarerna.
  • Ta gärna en bild på lokalen.
  • Räkna hur många djur, romklumpar och yngel som du ser på varje lokal. Bäst är förstås om du kan känna igen vilken art det är, men vissa arter är svåra att skilja åt, särskilt om man bara ser dem på håll. Då går det bra att rapportera dem som artkomplex (till exempel brungrodor om man inte ser skillnad på vanlig, åker- eller långbensgroda). Ofta kan dock en artnyckel hjälpa till (se länk nedan).
  • Rapportera dina fynd på Artportalen.
  • Upprepa inventeringen under samma tid/säsong, på samma sätt, år efter år.
  • Rapportera ”eftersökt men ej återfunnen” om en art som normalt har funnits på lokalen inte längre går att hitta. Det är särskilt viktigt om vi ska förstå minskningar och utdöenden.
  • Tänk på att alla grod- och kräldjur är fridlysta.
  • Tänk också på att ha torra stövlar och torr utrustning när du rör dig mellan olika grodvatten. På så sätt förhindrar vi spridning av chytridsjukan och andra invasiva främmande arter.

Du kanske även är intresserad av kräldjur? Det går givetvis lika bra att jobba med inventering av dessa om du känner till en lämplig lokal.

Text från Artdatabanken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *