Andra vägar till data om Sege å

Vattenkemi , vattendrag, nationell datavärd SLU

Vattenkemi , sjöar, nationell datavärd SLU

VISS - Vatteninformationssystem Sverige. Vattenkartan bl a med klassificering av provfisken

SMHIs databas Svenskt Vattenarkiv (SVAR) innehåller information om Sveriges avrinningsområden, sjöar, vattendrag och kustområden.

Dikningsföretag Länsstyrelsens digitala karttjänst med uppgifterom dikningsföretag och deras båtnadsområden

Flöden och ämnestransporter Modellberäknade flöden och ämnestransporter från delavrinningsområden. Data fr o m 1995. Välj Ladda ner resultat - Karttjänst.

Flöden i Sege å vid Svedala Hämta hem alla data från SMHI:s vattenföringsstation i Sege å.

Arealer och markanvändning Hämta hem arealer och markanvändning från delavrinningsområden.

Geologiska kartor Se jordarterna i Segeåns avrinningsområde mm. SGU.

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg