Klosterviken

Klosterviken var ursprungligen en vik till Börringesjön. I samband med dikningsarbeten på 1800-talet sänktes Börringesjön så att Klosterviken snördes av och blev en egen liten sjö. Klosterviken har en area på ca. 0,165 kvadratkilometer och är en del av Segeåns avrinningsområde. 

På grund av Klostervikens avskärning från Börringesjön, dess ringa djup, höga näringshalt och sedimentrika botten har den naturliga igenväxningen av Klosterviken påskyndats. Vassvegetation breder gärna snabbt ut sig över relativt stora ytor längst flera strandavsnitt och vikar.

Klosterviken är ett viktigt rast- och häckningsområde för en rad fågelarter. De rödlistade arterna Svarttärna och Grynsnäcka har sitt hem i Klosterviken, vilket är en av anledningarna till varför det är viktigt att restaurera och bevara våra grunda slättsjöar.

Under år 2020 påbörjade Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd en förstudie för rehabilitering av klosterviken. Genom studien påbörjades två nya projekt – Restaurering av strandmiljöer i två områden och återställning av ett naturligare vattenstånd genom dämning av Klosterviken. Förstudien finansierades av LONA och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd och de två åtgärdsinriktade projekten finansierades av LONA, Naturskyddsföreningen och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.

Syftet med projekten är att sakta ned igenväxningen av Klosterviken för att öka ekosystemtjänsterna näringsrening, vattenmagasinering, biologisk mångfald, med mera.

En svarttärna matar sin unge

Genom att restaurera Klosterviken skapas bättre förutsättningar för exempelvis svarttärnan. Svarttärnans största hot har sedan 1800-talet varit den omfattande torrläggning som ägt rum genom dikning, reglering av vattendrag, sjöar och andra våtmarker. Men genom att restaurera igenväxta strandmiljöer och anlägga häckningsöar i Klosterviken hoppas vi på att stammen ska gynnas och att våtmarkens funktion ska
förbättras. Klosterviken är belägen strax söder om Börringekloster i Svedala kommun.

Projektet är finansierat av LONA och bidrag från Naturskyddsföreningen.