Inspirerande vattenvårdsprojekt

Idag tänkte jag att vi ska göra en liten internationell utblick på några vattenvårdsprojekt som är mycket intressanta. Att ta del av andra vattenvårdsprojekt är viktigt dels för att hitta inspiration och se vad som faktiskt är möjligt att göra och dels för att helt enkelt använda som referenser för egna projekt eller idéer.

Restaurering av floden Isar, München, Tyskland

Floden Isar rinner ned från de österrikiska Alperna genom bergslandskapet, rakt igenom centrala München och vidare norrut förbi den historiska orten Freising. Det är ett stort vattensystem som har enorm betydelse för regionen med många biflöden och ett avrinningsområde på 9000 km² (jämför med Segeåns avrinningsområde på 335 km²). År 2000 påbörjades en restaurering på en 8 km lång sträcka av floden, i södra München. Sträckan hade genom historien förändrats väldigt mycket från sitt naturliga tillstånd och fördjupats, rätats ut och försetts med strandbankar i betong. I och med dessa förändringar påverkades ekologin kraftigt och flodens naturliga flöde likaså.

Floden Isar vid staden Freising, strax norr om München. Naturliga flacka grusbankar ger en lättillgänglig och artrik miljö som ger goda rekreationsmiljöer såväl som stora ekologiska värden. Foto: Nilas Lätt
Före och efterbilder på en del av sträckan som restaurerats. Flodens bredd har ökats markant och flodens natruliga utseende och funktion har återställts. Bilderna är skärmdumpar från presentationen : https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/isar-plan-2013-water-management-plan-and-restoration-of-the-isar-river-munich-germany/11265923.pdf, Daniela Schaufuß, Department of Public Construction, City of Munich.

Restaureringen var färdig år 2011 och förvandlingen är slående. Den tidigare kanalliknande sträckan har nu flacka naturliga strandbankar av grus som kan flytta sig naturligt med flodens flöde. De flacka strandbankarna används flitigt av invånarna och har gjort floden mycket mer tillgänglig som rekreationsyta. Samtidigt har skyddsvallarna förstärkts för att skydda bättre mot den höga vårfloden, men de smälter in i flodlandskapet utan att förstöra. Jag besökte själv en del av sträckan under 2019 och vandrade utmed den breda mäktiga floden vilket var en väldigt häftig upplevelse. Ett inspirerande projekt som visar vad som är möjligt att åstadkomma med rätt medel och verktyg.

För att läsa mer om projektet kommer här några länkar på engelska. Om man klickar sig vidare finns även mer utförligt material på tyska.

Broschyr: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/isar-plan-2013-water-management-plan-and-restoration-of-the-isar-river-munich-germany/munich_document-2.pdf
Presentation: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/isar-plan-2013-water-management-plan-and-restoration-of-the-isar-river-munich-germany/11265923.pdf
Hemsida: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/isar-plan-2013-water-management-plan-and-restoration-of-the-isar-river-munich-germany

The Chattahoochee RiverLands, Georgia, USA

Ett annat projekt som jag inte själv besökt men som presenterats för mig är The Chattahoochee RiverLands, Atlanta, Georgia, USA. Projektets utgångspunkt är floden Chattahoochee som rinner förbi Atlanta. Floden har genom historien lidit av försummelse med föroreningar och övergödning som följd och har hamnat i skymundan, lite som storstadens bakgård.

Renderad bild över den föreslagna sträckan med tillhörande rekretationsstråk och annan infrastruktur. Bild: Chattahoochee RiverLands, Atlanta regional commision, Trust for public land, Cobb County, City of Atlanta, the Scape design team.

Projektet utgår ifrån floden som ett planeringsverktyg, drivkraft och utgångspunkt för utveckling av rekreation, ekologi och vattenvård på ett regionalt plan där ett långsträckt rekreationsstråk får huvudrollen. Förslaget som ännu inte realiserats är framtaget av Scape Studios på uppdrag av organisationen Chattahoochee RiverLands som är ett samarbete mellan regionala och lokala aktörer, inte helt olikt Segeåns vattenråd och vattendragsförbund, om än i större skala. Man har jobbat väldigt mycket med att förstärka infrastruktur för rekreation tillsammans med att säkerställa och öka den biologiska mångfalden, habitaten och kulturarven i landskapet. Ett väldigt intressant projekt där mycket inspiration kan hämtas.

Förslag på rekreationsstråk med gång och cykelbana samt sittplatser och en tillgänglig flod. Bild: Chattahoochee RiverLands, Atlanta regional commision, Trust for public land, Cobb County, City of Atlanta, the Scape design team.

För att läsa mer:

Scape studios: https://www.scapestudio.com/projects/chattahoochee-river-greenway-study/
Hemsida: https://chattahoocheeriverlands.com/
Projektrapport: https://chattahoocheeriverlands.com/wp-content/uploads/2020/04/Task8_Report-Full_Web-1.pdf

Återkommande problematik

Trots att förutsättningarna och omfattningen av projekten är annorlunda än de projekt som Segeåns vattenråd och vattendragsförbund jobbar med så är den underliggande problematiken ofta liknande. Övergödning, föroreningar och bortglömda vattendrag är överlag återkommande teman världen över när det gäller vattenvård. Därför borde vi dra ännu mer lärdom av varandra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *