För Tjänstemän

Den här sidan är främst till för tjänstemän inom kommuner och andra organisationer som är intresserade av att veta mer kring olika vattenvårdsåtgärder, vad som kan vara att bra att tänka på vid exploatering och andra projekt samt var och vilka lösningar som finns till hands för att påverka för en mer hållbar vattenförvaltning i stort. Som tjänsteman har man självklart en pliktskyldighet att följa det politiken beslutat men man har även en möjlighet att lägga fram förslag eller idéer som kan påverka politiker och kollegor positivt och mot mer hållbara lösningar.

Ta med vattnet i tidigt skede i projekten!

Detta är kanske den allra viktigaste punkten att tänka på i alla typer av projekt som rör förvaltning, exploatering eller anläggning. Genom att ta in vattnet i ett tidigt skede kan man skapas hållbara lösningar och undvika problematik senare i projektet. Ett bra sätt att börja är att undersöka vilka naturliga förutsättningar som finns i topografin och marken. Finns det några naturliga lågpunkter? Hur kommer den nya exploateringen att påverka avrinningen i området och ut till omgivningen? Finns det vattendrag i närområdet som kan påverkas? Finns det dikningsföretag i närheten som kan påverkas?

Samarbeta med lokala organisationer

Ofta finns redan befintliga lokala organisationer eller personer som är kopplade till olika vattendrag eller marker, exempelvis ett vattenråd ett dikningsföretag eller en markägare. Att ta kontakt med dem kan vara till stor hjälp då de de har en väl utvecklad förståelse och kompetens kring lokala förhållanden, förutsättningar, regler, lagstiftning med mera. Att förankra projekt lokalt leder också ofta till en ökad acceptans och tilltro hos en bredare allmänhet gentemot kommunen. Det leder också till en ökad förståelse hos tjänstemännen för de problem och intressen som finns hos olika intressegrupper. Även om man kanske inte alltid kan göra alla helt nöjda brukar det oftast finnas lösningar som de flesta kan acceptera.

Dikesföretag

Ett dikesföretag är en samfällighet som bildas för att förbättra markavvattningen och vattenavledningen i ett område som varit för blött. Många diken eller omgrävda vattendrag i landskapet omfattas av dikesföretag sedan lång tid tillbaka där markägare gått ihop och bildat en samfällighet som gemensamt har ansvar för underhållet. I Sverige uppskattas det finnas cirka 50 000 dikningsföretag. Dikesföretaget har ansvar för att avvattningen fungerar som den ska och det är därför mycket viktigt att vara medveten om det finns något sådant i anslutning till den yta man har tänkt exploatera eller förändra på något sätt. Man kan läsa mer om dikesföretagen här och även på jordbruksverkets hemsida. Där finns även några pedagogiska filmer som kan vara till hjälp om man vill lära sig mer.

Exempel på lösningar för en mer hållbar vattenförvaltning i urban miljö

Om till exempel en exploatering för bostäder ska göras på åkermark kommer ytavrinningen att förändras. Med ökad andel hårdgjorda ytor så minskar markens kapacitet för avvattning. Det innebär att mängden dagvatten som rinner ifrån den exploaterade hårdgjorda ytan troligen kommer att vara större än vad det var på den tidigare åkermarken. Detta innebär i sin tur att diken, ledningar och vattendrag i närheten kommer att belastas hårdare av vattnet som rinner mer och snabbare från den nu hårdgjorda marken. Det kan i sin tur leda till skador på egendom vid stora regnmängder som orsakar översvämningar. Det finns dock en uppsjö av olika lösningar man kan använda sig för att ta hand om dagvattnet inom exploateringsytan.

En viktig strategi att använda är att försöka fördröja och infiltrera dagvattnet. Det kan göras genom exempelvis;

 • Trädplantering
 • Dagvattendammar
 • Dagvattenmagasin
 • Genomsläppliga ytor
 • Översvämningsytor
 • Gröna tak
 • Svackdiken
 • Tvåstegsdiken
 • Regnbäddar

Träd och annan växtlighet är utmärkta dagvattenfördröjare då mycket regn fastnar i lövverk samt tas upp av rotsystemen. I grönytor kan också en stor mängd vatten infiltrera ner i marken. Dagvattendammar, översvämningsytor, svackdiken och dagvattenmagasin fungerar som buffertzoner vid stora regnmängder, där kan dagvattnet fördröjas utan att göra skada. Dessutom kan lösningarna ge stora biologiska värden och rekreationsvärden för invånarna i det nya området. I rapporten Naturbaserade lösningar från Naturvårdsverket finns ännu fler råd och exempel på hur detta kan göras.

Ett bra exempel är området Augustenborg i Malmö där man anlagt öppna dagvattensystem. Anläggningen sattes på prov under 2014 då ett så kallar 100-års regn dränkte Malmö och orsakade skador på ca 600 miljoner kronor. Det visade sig att boende i Augustenborg, jämfört med kringliggande bostadsområden, bara rapporterade in en tiondel så många skador efter det stora regnet.

Exempel på lösningar för en mer hållbar vattenförvaltning i skogs- och jordbrukslandskap

I skogs-och jordbrukslandskapet ser markanvändningen annorlunda ut jämfört med den urbana miljön vilket också ger andra förutsättningar för en mer hållbar vattenförvaltning. En stor utmaning har varit, och fortsätter att vara, att begränsa näringsläckaget från jordbruksmarken ut i vattendrag och hav. För att kunna nå miljömålen och målen om att uppnå god ekologisk status i våra vatten så krävs stora åtgärder. På senare år har markägare, vattendragsförbund, kommuner och länsstyrelser jobbat med att implementera många olika fysiska åtgärder med syfte att minska näringsläckaget. Några exempel på åtgärder är:

 • Anläggning av våtmarker
 • Dammar
 • Meandring av vattendrag och diken
 • Avfasning av slänter i vattendrag och diken
 • Tvåstegsdiken
 • Bevattningsdammar
 • Bredare kantzoner
 • Skötsel av diken och vattendrag med ökad miljöhänsyn

Alla dessa åtgärder hjälper tillsammans till att begränsa näringsläckaget, öka den biologiska mångfalden och öka möjligheten för rekreation. Det är dock viktigt att åtgärderna utförs på rätt sätt utan att äventyra avvattningen av markerna uppströms och nedströms samt att de utformas på ett sätt som gör de lättskötta och väl fungerande i sitt sammanhang.

För de allra flesta åtgärder i skogs-och jordbrukslandskapet krävs ett nära samarbete med markägare, länsstyrelse och kommun. Om det finns ett vattenråd eller vattendragsförbund kan de också vara till stor hjälp.

Länkar

Film – Att tänka på vid utformning av dagvattendammar

Film om våtmarker

Våtmarksguiden

Naturbaserade lösningar – rapport från Naturvårdsverket

Dikningshandboken från LRF

Att underhålla diken – Jordbruksverket

Gynna mångfalden i vatten – jorbruksverket

Miljöhänsyn vid dikesrensningar – LRF