Filterbäddar och biotopvårdande åtgärder

Kalkfilter

Segeå-projektet och Segeåns Vattenråd samarbetade 2011-2014 med IVL Svenska Miljöinstitutet i en försöksanläggning vid Havgårdssjön. Så kallade ”kalkfilterbrunnar” som kan användas för att rena dräneringsvatten från fosfor utvärderades. Projektet genomfördes på flera ställen i Sverige och med olika intressenter och finansiärer. Segeåns Vattenråd delfinansierade med bidrag från Länsstyrelsen (sk LOVA-medel). En beskrivning  av kalkfilterbrunnars reningsprinicip och annan information om projektet finns här. Se även Slutrapport Fas 2, 2014

​Biotopvårdande åtgärder

Nr 513, Biotopåtgärder vid Björkelundadammen, Oxie

Fastighet: Oxie 26:1
Kommun: Malmö
Dammyta: 0,0 ha
Vattenvolym (max):0 m3
Djup (max):0,0 m
Tillrinningsområde: 900 ha
Schaktmassor: 150 m3
Anläggningskostnad: 210 000kr
Läge: 1 km nordost om Oxie tätort
Färdig: 2018-08-17
Tidigare markanv: Betesmark

Beskrivning:
Biotopvårds-åtgärder har genomförts upp- och nedströms Björkelundadammen öster om Malmö tätort. Slänter längs diket uppstörms dammen har planats av och vattendraget har rensats från vegetation och erosisosskyddats för att ge en bra biotop för öring och annan strömlevande fisk. Åtgärderna kompletteras med skapandet av en fiskväg nedströms Björkelundadammen vilket kommer att leda till en bättre och stabilare biotop för strömvattenlevade fisk och bottenfauna. Arbetena har finansierats med medel från Havs- och Vattenmyndigheten (SÅP- särskilda åtgärdsprojekt), samt fiskevårdsmedel från länsstyrelsen i Skåne.


Rapporter om biotopvårdande åtgärder vi har genomfört