Damm Nr 3, Bjärshög 4:1

Fastighet: Bjärshög 4:1 Kommun: Svedala Dammyta: 0,5 ha Vattenvolym (max): 2 600 m3 Djup (max): 1,1 m Tillrinningsområde: 100 ha Schaktmassor: 4 300 m3 Anläggningskostnad: 169 369 kr Läge: Nordost om Bjärshögs Kyrka Färdig: 2002-06-14 Tidigare markanv: Ohävdad öppen mark


Beskrivning:
Dammen har anlagts genom att öppna upp ett större dräneringsrör. Dräneringssystemet avvattnar ett intensivt brukat jordbruksområde. Dammens utlopp går ut i ett öppet dike norr om dammen. Dikessystemet löper norrut och ansluter till Sege å. Platsen för dammen har tidigare brukats som åker men har under de senaste åren legat som träda. Träd- och buskplantering har gjorts vid dammen. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar:

  • Vattenkemi