damm Nr 22, Börringekloster 1:56

Fastighet: Börringekloster 1:56 Kommun: Svedala Dammyta: 2,4 ha Vattenvolym (max): 20 000 m3 Djup (max): 1,1 m Tillrinningsområde: 120 ha Schaktmassor: 4 000 m3 Anläggningskostnad: 215 000 kr Läge: Norr om Börringe skolby Färdig: 2003-03-17 Tidigare markanv: Betesmark


Beskrivning:
En större kulvert har tidigare mynnat i ett dike som skar genom en tydligt avsatt svacka i landskapet. En grund och stor damm har skapats genom dämning och mycket begränsade schaktinsatser. Området öster om dammen har tidigare betats. Betesmarken har utökats i västra delen av dammen. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar:

Länk till artportalen (fåglar) – lokalinformation
Länk till artportalen (fåglar) – artlista