Damm Nr 2, Västra Kärrstorp 4:13/Hyltarp 2:13

Nr 2, Västra Kärrstorp/Hyltarp

Fastighet: V Kärrstorp 4:13, Hyltarp 2:13 Kommun: Svedala Dammyta: 2,3 ha Vattenvolym (max): 12 800 m3 Djup (max): 1,2 m Tillrinningsområde: 200 ha Schaktmassor: 8 700 m3 Anläggningskostnad: 322 640 kr Läge: 3 km v. Svedala Färdig: 2003-03-03 Tidigare markanv: Betesmark


Beskrivning:
Harakärrsdiket som bl a avvattnar delar av Svedala tätort kan efter regn uppvisa höga flödstoppar. Dessutom är fallet svagt och omkringliggande mark låglänta. Detta har lett till avvattningsproblem och behov av täta rensningar. Idag har en damm öppnats upp i bäckens huvudfåra. Dammen förväntas verka utjämnande på vattenflödet och fungera som en fälla för slam och närngsämnen. Dämmet har försetts med nivåreglering vilket gör att man kan anpassa vattenivån till årstiden. Området betas. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar: