Damm Nr 14A, Nygård. Svedala 315:1

Fastighet: Svedala 315:1 Kommun: Svedala Dammyta: 0,8 ha Vattenvolym (max): 6 200 m3 Djup (max): 1,4 m Tillrinningsområde: 65 ha Schaktmassor: 9 000 m3 Anläggningskostnad: 350 000 kr Läge: 2 km ö. Svedala stn Färdig: 2003-02-21 Tidigare markanv: Åker


Beskrivning:
En kulvert som avvattnar ca 65 ha åker och dagvatten mynnade tidigare i ett dike ca 100 m från Sege å. Idag har en damm schaktats ut på låglänt mark i en före detta energiskog. En mindre damm har dessutom inkorporerats i den nya och öar har anlagts för att styra vattenflödet runt i hela vattenmassan. Vattennivån regleras i en utlppsbrunn och utloppet mynnar i Sege å. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar: