Damm Nr 13C, Ängdala, Hyltarp 3:41

Fastighet: Hyltarp 3:41 Kommun: Svedala Dammyta: 0,4 ha Vattenvolym (max): 9 100 m3 Djup (max): 1,7 m Tillrinningsområde: 65 ha Schaktmassor: 4 000 m3 Anläggningskostnad: 129 000 kr Läge: 3 km v. Svedala Färdig: 2002-06-17 Tidigare markanv: Åkermark


Beskrivning:
En befintlig damm har utökats från 0,3 till 0,7 ha. Dammen ligger på mycket låglänt mark ca 400 m från Sege å. Dammen mottar vatten från ett ca 65 ha stort tillrinningsområde som domineras av åkermark.

Genomförda undersökningar:

  • Vattenkemi