Damm Nr 12A, Törringe 11:1/4:1

Fastighet: Törringe 11:1/4:1 Kommun: Svedala Dammyta: 1,2 ha Vattenvolym (max): 10 000 m3 Djup (max): 2,1 m Tillrinningsområde: 400 ha Schaktmassor: 12 000 m3 Anläggningskostnad: 624 750 kr Läge: 1 km s. Törringe Kyrka Färdig: 2002-10-08 Tidigare markanv: Åkermark


Beskrivning:
Den helt kulverterade Bönnarpskanalen mynnade tidigare i ett dike ca 100 m från utloppet i Sege å. En damm har schaktats ut i de låglänta partierna i och runt diket. Dammen mottar idag vatten från ett mer än 400 ha stort tillrinningsområde med övervägande åkermark. Den ligger sålunda mycket strategiskt ur vattenreningssynpunkt. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar:

  • Vattenkemi