Damm nr 1. Lilla svedala 3:3

Fastighet: L Svedala 3:3 Kommun: Svedala Dammyta: 0,8 ha Vattenvolym (max): 7 700 m3 Djup (max): 1,5 m Tillrinningsområde: 670 ha Schaktmassor: 7 600 m3 Anläggningskostnad: 295 700 kr Läge: 1 km sv. L Svedala Färdig: 2002-10-15 Tidigare markanv: Ohävdad öppen mark


Beskrivning:
En damm har skapats i Åttebäckens huvudfåra ca 600 m uppströms utflödet i Sege å. Dammen har skapats genom en kombination av schakt och dämning. Nivåreglering kan ske med hjälp av brädsättar i utloppsdämmet. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar:

  • Vattenkemi