Biologi

Genom att analysera organismsamhällen och med kännedom om de förekommande arternas krav, kan man utläsa förhållandena i miljön. Syftet med en undersökning av ett vattenområde är ofta att kartlägga miljö- påverkan av ett utsläpp. Eftersom en miljöpåverkan är likställt med effekter på biologiska system är det därför naturligt att göra direktstudier av biologin. Inom Segeåns recipientkontrollprogram utförs undersökningar av bottenfauna och fisk.

Bottenfauna

Med bottenfauna menas alla de smådjur, såsom snäckor, iglar, maskar, insekter och musslor som lever hela eller delar av sina liv i vatten. Bottenfaunan är en viktig födoresurs för t ex fisk. Bottenfaunans artsammansätt- ning påverkas av en rad olika faktorer såsom bottentyp, vegetation och klimat, men även av andra faktorer som t ex vattnets närings- eller försurningsstatus. Vid lokaler som är lämpliga för bottenfaunastudier (hård botten, lämpligt djup) kan man med god säkerhet fastställa vattendragets försurningsstatus.

Eftersom bottenfaunadjuren levt i vattnet under en längre tid (månader) avspeglar resultatet miljöpåverkan i ett längre tidsperspektiv, och ger mer fakta än de stickprov som vattenkemin utgör.

Fisk

Rätt tillämpat kan elfiskeundersökningar komplettera vattendragets övriga miljöövervakning. Fisksamhället, där förekomst respektive avsaknad av olika fiskarter och årsklasser, ger ett mått på vattnets miljöförhållanden under motsvarande period som fisken uppehållit sig i det aktuella vattenområdet.

I Segeå utförs elfiskeundersökningar på 4-6 lokaler. Tre av lokalerna är belägna i huvudfåran, de övriga i Torrebergabäcken, Risebergabäcken och Spångholmsbäcken. På flertalet lokaler brukar öring erhållas vid elfiskena. Vanligt förekommande är också den tidigare rödlistade arten grönling. På enstaka eller några få lokaler brukar påvisas förekomst av gädda, mört, ål och signalkräfta.

Sök resultat

Genom att klicka på kartan kan du få resultaten från bottenfauna och fiskundersökningar i Segeå.

Klicka på kartan för resultatsökning

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg