Allmänt om Sege å

Segeåns avrinningsområde ligger i sydvästra Skåne. Större sjöar är Börringesjön, Yddingesjön, Fjällfotasjön, och Havgårdssjön. Segeåns avrinningsområde omfattar totalt 335 km², varav Torrebergabäckens tillrinningsområde i norr utgör 73 km², Spångholmsbäckens, som avvattnar Yddingesjön, utgör 45 km² och Risebergabäcken i väster avvattnar ca 30 km².

Avrinningsområdet präglas av jordbruksmark. Skog och mer extensivt brukade marker finns framför allt i områdena runt sjöarna i den sydöstra delen av avrinningsområdet. I de västra delarna nära åns utlopp i Öresund passerar ån genom Malmö och Burlövs kommuner där marken huvudsakligen är bebyggd. Intensivt odlade delar finner man längs åns huvudfåra från nedströms Svedala till Malmö tätort, samt i de nedre delarna av Torrebergabäcken och Spångholmsbäcken.

Segeåns huvudfåra är ca 4,6 mil från Börringesjön till Öresund och har ett relativt lugnt lopp med få strömsträckor. Strömpartier finns i huvudfåran vid Skabersjö och Lilla Mölleberga, samt på vissa sträckor av Torrebergabäcken, Spångholmsbäcken och Risebergabäcken. Ett annat utmärkande drag för Sege å är att vattnet är grumligt, vilket det ibland kan vara hela sträckan till Öresund. Särskilt sträckan från Börringesjön fram till nedströms Svedala uppvisar ofta höga grumlighetsvärden, vilket hänger samman med tillflödande diken som avvattnar leriga områden.

Segeå i korthet

Arealer
Segeåns avrinningsområde 335 km²
Åkermark 55 %
Betesmark 7 %
Skog 11 %
Tätorter 10 %
Övrig mark 12 %
Sjöyta 2 %
Befolkning
Totalt 60 000
därav i tätort 54 400
Klimat, hydrologi
Årsmedeltemperatur (1961-1990), Malmö 7,8 °C
Årsmedelnederbörd (1961-1990), Malmö 604 mm
Årsmedelavrinning (1991-2000) 8,2 l/s km²
Medelvattenföring (1990-2005), PULS-data 2,7 m³/s
Näringsämneskoncentrationer
Huvudfåran Bulltofta, medelhalter 2004-2006
Kväve 3,9 mg/l
Fosfor 0,12 mg/l
Ämnestransporter
Huvudfåran Bulltofta, min-max, 1995-2006
Kväve 203-850 ton/år
Fosfor 4,2-15,5 ton/år
Arealförluster
Huvudfåran Bulltofta medelvärde 2004-2006
Kväve 13 kg/ha år
Fosfor 0,31 kg/ha år

Alnarpsån

Alnarpsåns avrinningsområde ligger mellan de större vattendragen Sege å och Höje å. Området ligger i Lomma, Staffanstorps och Burlövs kommuner och avvattnar en areal av ca 21 km2. Den öppna delen av huvudfåran är ca 7 km lång och mynnar i Öresund vid strandängarna norr om Spillepengen, Malmö. Området består av åkermark, bebyggelse och vägar vilket bl a medför problem med övergödning och stora flödesvariationer

Alnarpsån i korthet

Arealer
Alnarpsåns avrinningsområde 21km²
(varav Staffanstorps och Burlövs kommun) 18 km²
Åkermark 47%
Betesmark 2 %
Skog 0,1 %
Tätorter 40 %
Övrig mark 11 %
Vattenareal 0,3 %
Befolkning
Totalt 16400
därav i tätort

15900

Klimat, hydrologi
Årsmedeltemperatur (1961-1990), Malmö 7,8 °C
Årsmedelnederbörd (1961-1990), Malmö 604 mm
Årsmedelavrinning (1991-2000) 8,2 l/s km²
Medelvattenföring (1990-2005), PULS-data 0,21 m³/s
Näringsämneskoncentrationer

Utförlig statistik över näringsämneskoncentrationer, transporter och arealförluster finns ej för Alnarpsån. I Viss – Vatteninformationssystem Sverige anges medelkvävehalten till 5,5 mg/l och medelfosforhalten till 0,12 mg/l (se vidare under vattenundersökningar/statusklassning).

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg