Här har vi samlat gammalt och nytt offentligt material som berör Sege å och Alnarpsån. Rapporterna har skannats och delats in i kategorier.

Fisk

Elfiske 1991

Elfiske 1995

Elfiske 1996

Elfiske 1997

Elfiske 1998

Elfiske 1999

Elfiske 2000

Elfiske 2001

Elfiske 2002

Provfiske Segeåsjöar 1998-2002

Fiskevårdsplan 2000

Fiskfaunan i skånska vattendrag 1960 och 1990

Havsöringsåar i Malmöhus län 1993

Lokalbeskrivningar för öringreproduktion i Sege å 2005

Sjöundersökningar Länsstyrelsen

Börringesjön Förutsättningar för en vasslåtter 1988

De sydvästskånska sjöarna - Vattenkvalitetens förändring 1972-1983

De sydvästskånska sjöarna - Sedimentens sammansättning och funktion 1985

Det sydvästskånska sjölandskapet - Sjöarnas fosfor- och kväve-belastningar samt översiktliga näringsbudgetar 1987

Ekholmssjön - En skånsk sjö med lågt pH- Sjöns fysikaliska och kemiska förhållanden 1985

Yddingen - Förutsättningar för en vasslåtter i sjöns norra vik 1988

Åtgärder och planer

Kalinaån - Probleminventering med åtgärdsförslag 1995

Policy för mångfunktionella dagvattendammar

Segeån -Förslag till fortsatt vattenvårdsarbete 1985

Preliminärt förslag till vattenvårdsplan för Sege å 1994

Segeån Vattenvårdsplan - tillbaka till naturen 1997

Våtmarker, dammar och gröna stråk vid Bara 2010

Våtmarker, dammar och gröna stråk vid Holmeja 2011

Våtmarker, dammar och gröna stråk vid Klågerup 2010

Våtmarker, dammar och gröna stråk vid Svedala 2009

Recipientkontroll och andra vattenundersökningar

Segeån 1984 - Kunskapsinventering av Segeåns avrinningsområde med förslag till målsättning och recipientkontroll

Segeån Vattenundersökningar 1984-1988

Segeån 1989 - Recipientkontroll

Segeån 1990 - Recipientkontroll

Segeån 1991 - Recipientkontroll

Segeån 1992 - Recipientkontroll

Segeån 1993 - Recipientkontroll

Segeån 1995 - Recipientkontroll

Segeån 1996 - Recipientkontroll

Segeån 1997 - Recipientkontroll

Segeån 1998 - Recipientkontroll

Segeån 1999 - Recipientkontroll

Segeån 2000 - Recipientkontroll

Segeån 2001 - Recipientkontroll

Segeån 2002 - Recipientkontroll

Segeån 1990 - Botenfaunaundersökning

Alnarpsån Segeån och Kalinaån 1996 - Bottenfaunainventering

Havgårdssjön 1997 -Vattenundersökning

Skabersjödammen 1993 - vattenundersökningar

Skabersjödammen 1994 - vattenundersökningar

Skabersjödammen 1995 - vattenundersökningar

Skabersjödammen 1997 - vattenundersökningar

Skabersjödammen 1998 - vattenundersökningar

Skabersjödammen 1996-1999 - vattenundersökningar

Vattenkvalitetsdata för de sydvästskånska sjöarna 1972-1986

Sammanställning och utvärdering av vattenkvalitetsdata 1972-1989

De sydvästskånska sjöarnas vattenkvalitet, aug 1985- juni 1986

De sydvästskånska sjöarnas vattenkvalitet, aug 1988- juni 1989

De sydvästskånska sjöarnas vattenkvalitet, aug 1990- dec 1991

Vattendrag i Malmöhus län - Koncentration och transport av fosfor och kväve 1992

Översiktliga limnologiska undersökningar av Sege å 1979

Småvatten och våtmarker i Svedala kommun 1993

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg