Organisation, ekonomi och tidsplan

Ledningsgruppen för Sege å projektet är det styrande organet inom projektet och består av politiska representanter från de sju kommunerna. Under ledningsgruppen står en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från de sju kommunerna, LRF-representanter, VA SYD samt konsulten. Arbetsgruppen bereder ärenden till ledningsgruppen. Administrationen sköts av projektsekreterare, anställd vid Svedala kommun. Konsulten arbetar med det praktiska genomförandet av projektet, t ex åtgärdsplanering, projektering, uppföljning utredning och rapportering. Konsulten sköter också kontakten med markägare, Länsstyrelsen (samråd), entreprenörer m fl.

Segeåprojektet har under etapp 1 till 5 arbetat (se nedan) med en budget på 10-16 miljoner kr per etapp.

Kommunerna har stått för drygt hälften av finansieringen. Vad gäller extern finansiering av våtmarksanläggningar så har medel sökts via olika typer av miljöstöd, däribland LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) och SÅP (Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt). Även det statliga miljöstödet (miljöinvestering i LBU- programmet), som söks via Länsstyrelsen, har delfinansierat projektering och entreprenadarbeten. Flertalet dammar har också beviljats statligt s k skötselstöd, vilket är ett stöd som betalas ut en gång per år till brukaren.

Entreprenadarbeten, dvs anläggningen av dammar och våtmarker står för ca två tredjedelar av kostnaderna. Projekteringsarbetet står för ca en fjärdedel av kostnaderna, medan markersättningar, utredningsarbete och administration står för en mindre andel. Segeå-projektets etapp 1 - 5 har avslutats.

Fortsättningen av Segeå-projektet genomförs under åren 2014 till 2021.

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg