Examensarbeten, projektarbeten

Sedan Segeå-projektet startade år 2000 har flera examensarbeten genomförts med anknytning till Segeåns vattenmiljöer. Studenterna har fördjupat sig i någon aktuell frågeställning och haft handledare vid Lunds Universitet och biträdande handledning från Segeå-projektet. Även mindre projektarbeten och litterturstudier har genomförts.

Är du intresserad av att genomföra ett examensarbete eller ett projektarbete i samverkan med Segeå-projektet - kontakta Christel Strömsholm Trulsson, Svedala kommun, e-post, telefon 040-626 80 00.

DSC07179.JPG

Riskkartering av fosforförluster - en utvecklad metod med tillämpning av digital höjdmodell. Hanna Ekström 2018.

Gässens inverkan på näringsreduceringsdammar i Sydvästskåne

-examensarbete av Linda Dessborn.

GIS-baserad översvämningskartering i Segeåns avrinningsområde - examensarbete av Alexandra Dicander.

Riskområden för erosion och näringsläckage i Segeåns avrinningsområde - examensarbete av Anna Lindstein.

Lämpliga vattenvårdsåtgärder i ett dränerat jordbrukslandskap

- examensarbete av Ea Baden.

Segeå - ett grumligt vattendrag - examensarbete av Therése Andersson.

Flygbildsbaserad skyddszonsinventering vid Segeå - examensarbete av Joel Lilljebjörn.

Macroinvertebrate species diversity comparison among a restored and an unrestored part in the Sege River, Sweden - projektarbete av Sarah Kerle, Saghar Khandan, Xi Yang.

Kontinuerlig föroreningsspridning från vägbroar till ytvattenrecipienter med tillämpning på Segeåns avrinningsområde - examensarbete av Mattias Fredin.

Segeå - Ett vattendrag mitt i jordbrukslandskapet -examensarbete av Isabelle Bjärås.

Infiltrationsbäddar för rening av dräneringsvatten - examensarbete av Lisa Bülow.

En utmaning för interkommunal och multifunktionell landskapsplanering: Ett vattendrag i det skånska landskapet

Mastersarbete av Andora Nejsum

Förhöjd Turbiditet i Rinnande Vatten - Orsaker, konsekvenser och åtgärder. Arbete i tillämpad ekotoxikologi av Johan Martinsson

Förslag till reducering av framtida interna vattenflöde vid Svedala avloppsreningsverk genom ombyggnad av vassbäddar. Master Thesis av Douglas Hansson, Division of Water Resources Engineering Lund University

Många övergödda bäckar små – att främja förekomsten av stormusslor i Segeå - examensarbete av Matilda Hjärtstam'

Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner. Examensarbete av Felicia Svantesson

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg