37. Arlövgården

FastighetArlöv 11:4,11:3
KommunBurlöv
Dammyta1 ha
Vattenvolym (max)6 200 m3
Djup (max)1,3 m
Tillrinningsområde40 ha
Schaktmassor14 000 m3
Anläggningskostnad329 000kr
LägeSöder om Arlövgården
Färdig2004-12-09
Tidigare markanvändningÅker

Beskrivning:
Damm just söder om Arlövgården som ingår i Burlövs kommuns LIP-projekt ”Sege å”. Anläggning har huvudsakligen skett genom schaktning. Tillflödet utgörs av dräneringsvatten från omgivande åkermark. Dammen ligger i omedelbar anslutning till det nyskapade grönstråk som anlagts inom ramen för Burlövs kommuns andra LIP-projekt ”Tätortsnära natur vid Arlöv”. Dammen och dess omgivningar är bland annat av stort värde för friluftslivet och ökar möjligheterna till rekreation i närområdet för boende i Arlövstrakten. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar:

Länk till artportalen (fåglar) – lokalinformation
Länk till artportalen (fåglar) – artlista