37. ARLÖV 11:4, 11:3

Nr 37, Arlövgården

Fastighet: Arlöv 11:4, 11:3 Kommun: Burlöv Dammyta: 1,0 ha Vattenvolym (max): 6 200 m3 Djup (max): 1,3 m Tillrinningsområde: 40 ha Schaktmassor: 14 000 m3 Anläggningskostnad: 329 000 kr Läge: Söder om Arlövgården Färdig: 2004-12-09 Tidigare markanv: Åker                    


Beskrivning:
Damm just söder om Arlövgården som ingår i Burlövs kommuns LIP-projekt ”Sege å”. Anläggning har huvudsakligen skett genom schaktning. Tillflödet utgörs av dräneringsvatten från omgivande åkermark. Dammen ligger i omedelbar anslutning till det nyskapade grönstråk som anlagts inom ramen för Burlövs kommuns andra LIP-projekt ”Tätortsnära natur vid Arlöv”. Dammen och dess omgivningar är bland annat av stort värde för friluftslivet och ökar möjligheterna till rekreation i närområdet för boende i Arlövstrakten. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar: