122. St Bernstorp Sunnanå 12:1

Nr 122, Damm vid Sege å, St Bernstorp

Fastighet: Sunnanå 12:1 Kommun: Burlöv Dammyta: 3,3 ha Vattenvolym (max): 22 000 m3 Djup (max): 1,1 m Tillrinningsområde: 85 ha Schaktmassor: 22 000 m3 Anläggningskostnad: 975 400 kr Läge: Norr om Sege å, 500 m öster om gamla Sege station Färdig: 2008-09-02 Tidigare markanv: Åker                    

Beskrivning:
Låglänt mark norr om Sege å har omförts från energiskog till våtmark. 22 000 m3 schaktmassor har flyttats mot åkern i norra delen. Vatten leds in via två kulvertsystem från norr och mynnar i Sege å via en utloppsbrunn med möjlighet till nivåreglering. Slänter och kringområde har såtts med en ängsfröblandning. Området ligger i anslutning till Burlövs brukshundsklubb och det finns planer att området skall ansluta till Skåneleden.

Genomförda undersökningar: