Näringsämnen

Kväve

Kväve är ett viktigt näringsämne för levande organismer. Tillförsel av kväve anses utgöra den främsta orsaken till eutrofieringen (övergödningen) i våra hav. Luftföroreningar från trafik och industrier innehåller kväveoxider som fastnar i skogens träd, och förs med nederbörden ner i marken. Kväve tillförs sjöar och vattendrag genom nedfall av luft- föroreningar, genom läckage från jordbruksmark och skogsbruksmark samt genom utsläpp av avloppsvatten.

Variationen i kvävehalterna mellan de övre delarna i avrinningsområdet och mynningen är relativt liten. Medelhalterna är ca 4-9 mg/l i huvudfåran och i biflödena Torrebergabäcken och Spångholmsbäcken är kvävehalterna ca 3-7 mg/l. De största källorna i avrinningsområdet som bidrar till kvävetillförsel till ån är läckage från åkermark och utsläpp från

avloppsreningsverk/dagvatten. Jordbruket beräknas stå för ca 90% av den totala belastningen.

Årligen transporteras ca 500 ton kväve (medelvärde 1990-2008) till Öresund från Segeå.

Fosfor

Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande näringsämnet för växter i sötvatten, och alltför stor tillförsel kan medföra alggrumliga sjöar och ökad igenväxningstakt i sjöar och vattendrag.

Årsmedelhalterna av fosfor i Segeås huvudfåra varierar mellan 0,1-0,15 mg/l, men med halttoppar på över 0,2 mg/l. Precis som i många andra vattendrag i södra Sverige finns en tendens till minskande fosforhalter även i Segeå.

Fosfortransporten till Öresund är ca 10 ton/år (medelvärde för perioden 1990-2008).

Sök resultat

Vill du söka eller ladda ner resultat från vattenundersökningarna kan du göra det här.

Transporter till Öresund

I diagrammen nedan redovisas tranporterna av kväve och fosfor till Öresund under perioden 1990-2009. Ytterligare information om näringsämneshalter och andra vattenkemiska provtagningar hittar du här.

Kvave06_380px.jpg

Fosfortranport 1990-2006

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg